Spoluvlastnictví podílu v bytovém družstvu

  • 5. 2. 2015
  • Šárka Smetanová

Od 1. ledna 2014 je možné nabývat družstevní podíl v družstvu do spoluvlastnictví dle ustanovení § 597 zákona o obchodních korporacích (ZOK), pokud to stanovy nevyloučí.

Dle předchozí právní úpravy podíl nebyl věcí a spoluvlastnictví podílu proto nepřicházelo v úvahu. Členský podíl mohl být dříve pouze předmětem společného jmění manželů, jakož i společný nájem v bytovém družstvu mohl vzniknout jen mezi manžely (viz § 700 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964).

Pokud stanovy vůbec neobsahují úpravu spoluvlastnictví podílu, pak lze dovodit, že spoluvlastnictví podílu nijak nevylučují.

Vyloučení spoluvlastnictví podílu pak připadá v úvahu zejména tam, kde družstvo přijalo nové stanovy a výslovně se pak touto otázkou zabývalo a ve stanovách tuto možnost výslovně zakázalo.

Tato nová právní úprava spoluvlastnictví podílu v družstvu tedy navazuje na nové pojetí podílu v právnické osobě, kdy jde nově o nehmotnou movitou věc dle ustanovení § 498 odst. 2 nového občanského zákoníku (NOZ). Družstevní podíl je tedy vlastnictvím člena družstva, může být ve spoluvlastnictví více osob anebo součástí společného jmění manželů.

Otázkou je pak převod jednotek do vlastnictví členů družstva. Na převody „nových“ jednotek (vymezených prohlášením vlastníka budovy po 1.1.2014) se vztahuje NOZ. V ustanovení § 1188 NOZ je pak upraveno právo nájemce na převod jednotky, pokud je členem právnické osoby a podílel se (nebo jeho právní předchůdce) majetkově na pořízení nemovité věci.

V případě existence více nájemců mají společní nájemci ve smyslu § 2270 NOZ stejná práva a povinnosti, a co platí o nájemci, platí obdobně o společných nájemcích.

Má-li tedy dojít k převodu na nájemce, mají všichni společní nájemci právo na převod bytu (jednotky) do spoluvlastnictví. To však platí pouze v případě, že tito společní nájemci jsou i členy právnické osoby (družstva).